intro kwartierstaten Kwartierstaat van Lucas Bernardus Spanjer
(gegevens zoals bekend op donderdag 6 augustus 2020)

Wilt U meer weten van (het gezin van) een van onderstaande mensen, mailt U ons dan?!
beginpagina
 

Generatie 1


 
1. Lucas Bernardus Spanjer (geboren Franeker, 1891)
Luuk had een relatie met achtereenvolgens (geen nadere gegevens) Hilda Emma Anna Cornelia van der Haas (geboren Amsterdam, 1891), (geen nadere gegevens) Elisabeth de Jong (geboren Kollumerland, 1891), (geen nadere gegevens) Jenny van Vliet (geboren 1900), en (in Amsterdam, 1930) Johanna Clara Maria Sinck (geboren Amsterdam, 1902)
 

Generatie 2


 
2. Sijbrien Jans Spanjer (geboren Kimswerd, 1847)
Sijbrien trouwde (Franeker, 1873) met:
3. Trijntje Lucas Sytsema (geboren Menaldum, 1850)
 

Generatie 3


 
4. Jan Sijbriens Spanjer (geboren Dronrijp, 1816)
Jan trouwde (Dronrijp, 1841) met:
5. Trijntje Klazes Wageveld (geboren Kimswerd, 1820)
 
6. Lucas Harmens Sietsma (geboren Stroobos, 1816)
Lucas trouwde (Leeuwarderadeel, 1849) met:
7. Geertje Wopkes Kooijstra (geboren Lekkum, 1823)
 

Generatie 4


 
8. Sijberijn Jans Spanjer (geboren Beetgum, 1783)
Sijberijn trouwde (Tzum, 1813) met:
9. Lieuwkje Takes Posthumus (geboren Dronrijp, 1787)
 
10. Klaas Koenraads Wageveld (geboren Leeuwarden, 1775)
Klaas trouwde (gemeente Wonseradeel, 1817) met:
11. Lijsbeth Harmens (gedoopt Kimswerd, 1795)
 
12. Harmen Geerts Sytsema (gedoopt Gerkesklooster , 1772)
Harmen trouwde (Gerkesklooster, 1798) met:
13. Sjoertje Lucas Meinardi (geboren Strobos, 1778)
 
14. Wopke Pieters Kooistra (geboren Cornjum, 1785)
Wopke trouwde (Jelsum, 1813) met:
15. Trijntje Sjoerds Hoekstra (geboren Cornjum, 1789)
 

Generatie 5


 
16. Jan Willems (gedoopt Beetgum, 1746)
Jan trouwde (Beetgum, 1773) met:
17. Maaike Rienks (geboren Surhuisterveen, 1749)
 
18. Taeke Hendriks Posthumus (geboren Dronrijp, 1748)
Taeke trouwde (Dronrijp, 1780) met:
19. Dirkje Reins (gedoopt Dronrijp, 1784)
 
20. Koenraad Hendriks (geboren Leeuwarden, 1740)
Koenraad trouwde (Leeuwarden, 1770) met:
21. Baukje Klazes (gedoopt Bergum, 1740)
 
22. Harmen Broers (geboren Kimswerd, 1766)
Harmen trouwde (Kimswerd, 1791) met:
23. Wytske Douwes (geboren Pingjum, 1765)
 
24. Geert Harms Sietsema (geboren mogelijk Gerkesklooster, 1743)
Geert trouwde (Gerkesklooster, 1772) met:
25. Aafke Hylles de Swart (geboren Gerkesklooster, 1752)
 
26. Lucas Johannesz. Meinardi (gedoopt Gerkesklooster , 1743)
Lucas trouwde (Gerkesklooster, 1774) met:
27. Leentje Tjebbes (gedoopt Akkerwoude, 1740)
 
28. Pyter Wopkes (geboren Britsum, 1757)
Pyter trouwde (Cornjum, 1781) met:
29. Jetske Yntes (geboren Cornjum, 1759)
 
30. Sjoerd Gerbens Hoekstra (geboren Warga, 1743)
Sjoerd trouwde (Cornjum, 1787) met:
31. Geertje Freerks (gedoopt Deinum, 1762)
 

Generatie 6


 
32. Willem Ferks (gedoopt Engelum, 1706)
Willem trouwde (Beetgum, 1742) met:
33. Rymkje Jans (gedoopt Beetgum, 1723)
 
34. Rienk Severijns (geboren 1720)
Rienk Sijberijn trouwde (Surhuisterveen, 1745) met:
35. Ydske Dreeuwis (gedoopt Surhuisterveen, 1722)
 
36. Hendrik Lieuwes Posthumus (geboren Dronrijp, 1720)
Hendrik trouwde (Dronrijp, 1742) met:
37. Lieuwkje Takes (geboren Dronrijp, 1720)
 
38. Rein Sikkes (gedoopt Dronrijp, 1722)
Rein trouwde (Dronrijp, 1755) met:
39. Minke Dirks (geboren Dronrijp, 1730)
 
42. Klaas Minnes (gedoopt Bergum, 1711)
Klaas trouwde (Bergum, 1739) met:
43. Trijntje Stephanus (geboren 1715)
 
44. Broer Harmens (geboren Kimswerd, 1720)
Broer trouwde (Kimswerd, 1745) met:
45. Mayke Pyters (geboren 1720)
 
48. Harmen Geerts (gedoopt Gerkesklooster, 1714)
Harmen trouwde (Grootegast en Doezum, 1737) met:
49. Hiltje Jans (geboren mogelijk Doezum, 1720)
 
50. Hijle Jans de Swart (gedoopt Gerkesklooster, 1717)
Hijle trouwde (Gerkesklooster, 1751) met:
51. Sijbrig Wijbbes (geboren 1720)
 
52. Johannes Wilhelmusz. Meinardi (gedoopt Midwolde , 1707)
Johannes trouwde (Tolbert, 1732) met:
53. Gertje Sibrantzs Adema (gedoopt Gerkesklooster, 1712)
 
54. Tiebbe Melles (gedoopt Dantumadeel, 1718)
Tiebbe trouwde (Anjum, 1735) met:
55. Sjoerdtje Willems (geboren Anjum, 1715)
 
56. Wopke Pyters (gedoopt Cornjum, 1735)
Wopke trouwde (Britsum, 1755) met:
57. Trijntje Romkes (gedoopt Hardegarijp, 1731)
 
58. Ynte Bruins (geboren mogelijk Grouw, 1725)
Ynte trouwde (Grouw, 1750) met:
59. Aetske Abes (geboren Grouw, 1725)
 
60. Gerben Bruins Hoekstra (geboren 1720)
Gerben trouwde met:
61. Fetje Baukes (geboren 1720)
 
62. Freerk Freerks (geboren 1735)
Freerk trouwde (Minnertsga, 1758) met:
63. Trijntje Reimers (geboren 1735)
 

Generatie 7


 
64. Ferk Jacobs (gedoopt Engelum, 1673)
Ferk trouwde (Engelum, 1705) met:
65. Jancke Willems (geboren Beetgum, 1685)
 
66. Jan Dircks (geboren mogelijk Beetgum, 1695)
Jan trouwde (Beetgum, 1721) met:
67. Sipk Oets (gedoopt Beetgum, 1697)
 
70. Dreeuwes Johannes (geboren 1695)
Dreeuwes trouwde (Surhuisterveen, 1720) met:
71. Ytje Hendriks (geboren 1695)
 
76. Sikke Feddes (geboren 1695)
 
84. Minne Wierds (geboren Tietjerk, 1680)
Minne trouwde (Hardegarijp, 1703) met:
85. Bauckje Clases (geboren Hardegarijp, 1680)
 
96. Geert Wichers (geboren 1680)
Geert trouwde (Doezum, 1705) met:
97. Lijsbeth Jeens (geboren 1680)
 
100. Jan Hijlles de Swart (geboren 1690)
Jan trouwde (Gerkesklooster, 1717) met:
101. Janke Minnes (geboren 1690)
 
104. Wilhelmus Sybrandus Meinardi (geboren mogelijk Midwolde, 1675)
Wilhelmus trouwde (Midwolde, 1696) met:
105. Frouke Sappema (gedoopt Tolbert, 1678)
 
106. Sibrant Dirks Adema (geboren mogelijk Buitenpost, 1680)
Sibrant trouwde (Gerkesklooster, 1710) met:
107. Grijtie Hendriks (geboren mogelijk Gerkesklooster, 1685)
 
108. Melle Jans (geboren 1685)
 
112. Pijter Wopkes (geboren Cornjum, 1710)
Pijter trouwde (Cornjum, 1734) met:
113. Grietje Pijters (geboren Cornjum, 1710)
 
114. Romke Meinderts (geboren Hardegarijp, 1695)
Romke trouwde (Hardegarijp, 1720) met:
115. Rienkje Fokkes (geboren Hardegarijp, 1695)
 
116. Bruin Gabes (geboren 1690)
 
118. Abe Jacobs (geboren Birstum , 1685)
Abe trouwde (Grouw, 1707) met:
119. Feikjen Jans Koldijk (geboren Grouw, 1685)
 

Generatie 8


 
128. Jacob Jans (geboren 1635)
Jacob trouwde (Marssum, 1669) met:
129. Jeltje Ferks (gedoopt Marssum, 1643)
 
132. Dirk Jansen (geboren 1671)
Dirk trouwde met:
133. Sybrich Claessen (geboren 1675)
 
134. Oets Wytses (geboren 1635)
Oets trouwde (Leeuwarden, 1660) met:
135. Jannechien Alberts (geboren mogelijk Beetgum, 1640)
 
200. Hijlle Sijmens de Swart (geboren 1665)
 
208. Sybrandus Meinardi (geboren 1635)
Sybrandus trouwde met:
209. Renskien Wiarda (geboren 1635)
 
210. Hemme Sappema (geboren Niebert, 1646)
Hemme trouwde (Tolbert, 1676) met:
211. Frouktjen Jans Hijmersma (geboren Tolbert, 1650)
 
212. Dirk Sibrants Adema (geboren mogelijk Buitenpost, 1650)
Dirk trouwde (Twijzel, 1675) met:
213. Geertje Clases Riddersma (geboren mogelijk Buitenpost, 1650)
 

Generatie 9


 
258. Farck Dyures (geboren Marssum, 1605)
Farck trouwde (Marssum, 1631) met:
259. Martien Syoerts (geboren Marssum, 1605)
 
416. Mient Egberts (geboren 1605)
Mient trouwde met:
417. Aeltje Gabedochter (geboren 1610)
 
418. Heere Andles Wiarda (geboren Westergeest , 1586)
Hero Wiarda, trouwde met:
419. Maike Freerks van Voort (geboren 1600)
 
420. Focco Sappema (geboren 1610)
Focco trouwde (Niebert, 1630) met:
421. Maijke Ibema (geboren 1610)
 

Generatie 10


 
516. Dyure N.N. (geboren 1580)
Dyure trouwde met:
517. Tryne Dyures (geboren 1580)
 
836. Andele Bruchts Hoitsma (geboren mogelijk Westergeest, 1560)
Andele trouwde met:
837. Sytke Heeredochter Wiarda (geboren Sneek, 1560)
 
838. Frederik Mathijsz. van Voort (geboren 1570)
Frederik trouwde met:
839. Tzietske van Jelgersma (geboren 1575)
 
840. Hemme Sappema (geboren 1580)
 
842. Mint Ibema (geboren Niebert, 1575)
Mint trouwde met:
843. Lucke Iwema (geboren 1580)
 

Generatie 11


 
1672. Brucht Attes (geboren 1535)
Brucht trouwde met:
1673. Anna Andeledr. Hoitsma (geboren 1535)
 
1674. Here Doekes Wiarda (geboren mogelijk Sneek, 1535)
Here trouwde met:
1675. Anna Baama (geboren mogelijk Sneek, 1540)
 
1676. Mathijs van Voort (geboren 1540)
Mathijs trouwde met:
1677. Marie van Spruyt (geboren 1545)
 
1678. Lieuwe Jelgersma (geboren 1550)
Lieuwe trouwde met:
1679. Rints Jensma (geboren 1550)
 
1684. Tjeerd Ibema (geboren 1550)
Tjeerd trouwde met:
1685. Martje N.N. (geboren 1550)
 

Generatie 12


 
3346. Andele Hoitsma (geboren 1510)
Andele trouwde met:
3347. Griet N.N. (geboren 1515)
 
3348. Doeke Wiarda (geboren 1510)
Hij had een relatie met een onbekende partner.


  naar boven | go to top