intro kwartierstaten Kwartierstaat van Lucas Bernardus Spanjer
(gegevens zoals bekend op zaterdag 11 december 2021)

Wilt U meer weten van (het gezin van) een van onderstaande mensen, mailt U ons dan?!
beginpagina
 

Generatie 1


 
1. Lucas Bernardus Spanjer (geboren Franeker, 1891)
Luuk had een relatie met achtereenvolgens (geen nadere gegevens) Hilda Emma Anna Cornelia van der Haas (geboren Amsterdam, 1891), (geen nadere gegevens) Elisabeth de Jong (geboren Kollumerland, 1891), (geen nadere gegevens) Jenny van Vliet (geboren ±1900), en (in Amsterdam, 1930) Johanna Clara Maria Sinck (geboren Amsterdam, 1902)
 

Generatie 2


 
2. Sijbrien Jans Spanjer (geboren Kimswerd, 1847)
Sijbrien trouwde (Franeker, 1873) met:
3. Trijntje Lucas Sytsema (geboren Menaldum, 1850)
 

Generatie 3


 
4. Jan Sijbriens Spanjer (geboren Dronrijp, 1816)
Jan trouwde (Dronrijp, 1841) met:
5. Trijntje Klazes Wageveld (geboren Kimswerd, 1820)
 
6. Lucas Harmens Sietsma (geboren Stroobos, 1816)
Lucas trouwde (Leeuwarderadeel, 1849) met:
7. Geertje Wopkes Kooijstra (geboren Lekkum, 1823)
 

Generatie 4


 
8. Sijberijn Jans Spanjer (geboren Beetgum, 1783)
Sijberijn trouwde (Tzum, 1813) met:
9. Lieuwkje Takes Posthumus (geboren Dronrijp, 1787)
 
10. Klaas Koenraads Wageveld (geboren Leeuwarden, 1775)
Klaas trouwde (gemeente Wonseradeel, 1817) met:
11. Lijsbeth Harmens (gedoopt Kimswerd, 1795)
 
12. Harmen Geerts Sytsema (gedoopt Gerkesklooster , 1772)
Harmen trouwde (Gerkesklooster, 1798) met:
13. Sjoertje Lucas Meinardi (geboren Strobos, 1778)
 
14. Wopke Pieters Kooistra (geboren Cornjum, 1785)
Wopke trouwde (Jelsum, 1813) met:
15. Trijntje Sjoerds Hoekstra (geboren Cornjum, 1789)
 

Generatie 5


 
16. Jan Willems (gedoopt Beetgum, 1746)
Jan trouwde (Beetgum, 1773) met:
17. Maaike Rienks (geboren Surhuisterveen, 1749)
 
18. Taeke Hendriks Posthumus (geboren Dronrijp, 1748)
Taeke trouwde (Dronrijp, 1780) met:
19. Dirkje Reins (gedoopt Dronrijp, 1784)
 
20. Koenraad Hendriks (geboren Leeuwarden, ±1740)
Koenraad trouwde (Leeuwarden, 1770) met:
21. Baukje Klazes (gedoopt Bergum, 1740)
 
22. Harmen Broers (geboren Kimswerd, 1766)
Harmen trouwde (Kimswerd, 1791) met:
23. Wytske Douwes (geboren Pingjum, ±1765)
 
24. Geert Harms Sietsema (geboren mogelijk Gerkesklooster, 1743)
Geert trouwde (Gerkesklooster, 1772) met:
25. Aafke Hylles de Swart (geboren Gerkesklooster, 1752)
 
26. Lucas Johannesz. Meinardi (gedoopt Gerkesklooster , 1743)
Lucas trouwde (Gerkesklooster, 1774) met:
27. Leentje Tjebbes (gedoopt Akkerwoude, 1740)
 
28. Pyter Wopkes (geboren Britsum, 1757)
Pyter trouwde (Cornjum, 1781) met:
29. Jetske Yntes (geboren Cornjum, ±1759)
 
30. Sjoerd Gerbens Hoekstra (geboren Warga, ±1743)
Sjoerd trouwde (Cornjum, 1787) met:
31. Geertje Freerks (gedoopt Deinum, 1762)
 

Generatie 6


 
32. Willem Ferks (gedoopt Engelum, 1706)
Willem trouwde (Beetgum, 1742) met:
33. Rymkje Jans (gedoopt Beetgum, 1723)
 
34. Rienk Severijns (geboren ±1720)
Rienk Sijberijn trouwde (Surhuisterveen, 1745) met:
35. Ydske Dreeuwis (gedoopt Surhuisterveen, 1722)
 
36. Hendrik Lieuwes Posthumus (geboren Dronrijp, ±1720)
Hendrik trouwde (Dronrijp, 1742) met:
37. Lieuwkje Takes (geboren Dronrijp, ±1720)
 
38. Rein Sikkes (gedoopt Dronrijp, 1722)
Rein trouwde (Dronrijp, 1755) met:
39. Minke Dirks (geboren Dronrijp, ±1730)
 
42. Klaas Minnes (gedoopt Bergum, 1711)
Klaas trouwde (Bergum, 1739) met:
43. Trijntje Stephanus (geboren ±1715)
 
44. Broer Harmens (geboren Kimswerd, ±1720)
Broer trouwde (Kimswerd, 1745) met:
45. Mayke Pyters (geboren ±1720)
 
48. Harmen Geerts (gedoopt Gerkesklooster, 1714)
Harmen trouwde (Grootegast en Doezum, 1737) met:
49. Hiltje Jans (geboren mogelijk Doezum, ±1720)
 
50. Hijle Jans de Swart (gedoopt Gerkesklooster, 1717)
Hijle trouwde (Gerkesklooster, 1751) met:
51. Sijbrig Wijbbes (geboren ±1720)
 
52. Johannes Wilhelmusz. Meinardi (gedoopt Midwolde , 1707)
Johannes trouwde (Tolbert, 1732) met:
53. Gertje Sibrantzs Adema (gedoopt Gerkesklooster, 1712)
 
54. Tiebbe Melles (gedoopt Dantumadeel, 1718)
Tiebbe trouwde (Anjum, 1735) met:
55. Sjoerdtje Willems (geboren Anjum, ±1715)
 
56. Wopke Pyters (gedoopt Cornjum, 1735)
Wopke trouwde (Britsum, 1755) met:
57. Trijntje Romkes (gedoopt Hardegarijp, 1731)
 
58. Ynte Bruins (geboren mogelijk Grouw, ±1725)
Ynte trouwde (Grouw, 1750) met:
59. Aetske Abes (geboren Grouw, ±1725)
 
60. Gerben Bruins Hoekstra (geboren ±1720)
Gerben trouwde met:
61. Fetje Baukes (geboren ±1720)
 
62. Freerk Freerks (geboren ±1735)
Freerk trouwde (Minnertsga, 1758) met:
63. Trijntje Reimers (geboren ±1735)
 

Generatie 7


 
64. Ferk Jacobs (gedoopt Engelum, 1673)
Ferk trouwde (Engelum, 1705) met:
65. Jancke Willems (geboren Beetgum, ±1685)
 
66. Jan Dircks (geboren mogelijk Beetgum, ±1695)
Jan trouwde (Beetgum, 1721) met:
67. Sipk Oets (gedoopt Beetgum, 1697)
 
70. Dreeuwes Johannes (geboren ±1695)
Dreeuwes trouwde (Surhuisterveen, 1720) met:
71. Ytje Hendriks (geboren ±1695)
 
76. Sikke Feddes (geboren ±1695)
 
84. Minne Wierds (geboren Tietjerk, ±1680)
Minne trouwde (Hardegarijp, 1703) met:
85. Bauckje Clases (geboren Hardegarijp, ±1680)
 
96. Geert Wichers (geboren ±1680)
Geert trouwde (Doezum, 1705) met:
97. Lijsbeth Jeens (geboren ±1680)
 
100. Jan Hijlles de Swart (geboren ±1690)
Jan trouwde (Gerkesklooster, 1717) met:
101. Janke Minnes (geboren ±1690)
 
104. Wilhelmus Sybrandus Meinardi (geboren mogelijk Midwolde, ±1675)
Wilhelmus trouwde (Midwolde, 1696) met:
105. Frouke Sappema (gedoopt Tolbert, 1678)
 
106. Sibrant Dirks Adema (geboren mogelijk Buitenpost, ±1680)
Sibrant trouwde (Gerkesklooster, 1710) met:
107. Grijtie Hendriks (geboren mogelijk Gerkesklooster, ±1685)
 
108. Melle Jans (geboren ±1685)
 
112. Pijter Wopkes (geboren Cornjum, ±1710)
Pijter trouwde (Cornjum, 1734) met:
113. Grietje Pijters (geboren Cornjum, ±1710)
 
114. Romke Meinderts (geboren Hardegarijp, ±1695)
Romke trouwde (Hardegarijp, 1720) met:
115. Rienkje Fokkes (geboren Hardegarijp, ±1695)
 
116. Bruin Gabes (geboren ±1690)
 
118. Abe Jacobs (geboren Birstum , ±1685)
Abe trouwde (Grouw, 1707) met:
119. Feikjen Jans Koldijk (geboren Grouw, ±1685)
 

Generatie 8


 
128. Jacob Jans (geboren ±1635)
Jacob trouwde (Marssum, 1669) met:
129. Jeltje Ferks (gedoopt Marssum, 1643)
 
132. Dirk Jansen (geboren ±1671)
Dirk trouwde met:
133. Sybrich Claessen (geboren ±1675)
 
134. Oets Wytses (geboren ±1635)
Oets trouwde (Leeuwarden, 1660) met:
135. Jannechien Alberts (geboren mogelijk Beetgum, ±1640)
 
200. Hijlle Sijmens de Swart (geboren ±1665)
 
208. Sybrandus Meinardi (geboren ±1635)
Sybrandus trouwde met:
209. Renskien Wiarda (geboren ±1635)
 
210. Hemme Sappema (geboren Niebert, 1646)
Hemme trouwde (Tolbert, 1676) met:
211. Frouktjen Jans Hijmersma (geboren Tolbert, ±1650)
 
212. Dirk Sibrants Adema (geboren mogelijk Buitenpost, ±1650)
Dirk trouwde (Twijzel, 1675) met:
213. Geertje Clases Riddersma (geboren mogelijk Buitenpost, ±1650)
 

Generatie 9


 
258. Farck Dyures (geboren Marssum, ±1605)
Farck trouwde (Marssum, 1631) met:
259. Martien Syoerts (geboren Marssum, ±1605)
 
416. Mient Egberts (geboren ±1605)
Mient trouwde met:
417. Aeltje Gabedochter (geboren ±1610)
 
418. Heere Andles Wiarda (geboren Westergeest , ±1586)
Hero Wiarda, trouwde met:
419. Maike Freerks van Voort (geboren ±1600)
 
420. Focco Sappema (geboren ±1610)
Focco trouwde (Niebert, ±1630) met:
421. Maijke Ibema (geboren ±1610)
 

Generatie 10


 
516. Dyure N.N. (geboren ±1580)
Dyure trouwde met:
517. Tryne Dyures (geboren ±1580)
 
836. Andele Bruchts Hoitsma (geboren mogelijk Westergeest, ±1560)
Andele trouwde met:
837. Sytke Heeredochter Wiarda (geboren Sneek, ±1560)
 
838. Frederik Mathijsz. van Voort (geboren ±1570)
Frederik trouwde met:
839. Tzietske van Jelgersma (geboren ±1575)
 
840. Hemme Sappema (geboren ±1580)
 
842. Mint Ibema (geboren Niebert, ±1575)
Mint trouwde met:
843. Lucke Iwema (geboren ±1580)
 

Generatie 11


 
1672. Brucht Attes (geboren ±1535)
Brucht trouwde met:
1673. Anna Andeledr. Hoitsma (geboren ±1535)
 
1674. Here Doekes Wiarda (geboren mogelijk Sneek, ±1535)
Here trouwde met:
1675. Anna Baama (geboren mogelijk Sneek, ±1540)
 
1676. Mathijs van Voort (geboren ±1540)
Mathijs trouwde met:
1677. Marie van Spruyt (geboren ±1545)
 
1678. Lieuwe Jelgersma (geboren ±1550)
Lieuwe trouwde met:
1679. Rints Jensma (geboren ±1550)
 
1684. Tjeerd Ibema (geboren ±1550)
Tjeerd trouwde met:
1685. Martje N.N. (geboren ±1550)
 

Generatie 12


 
3346. Andele Hoitsma (geboren ±1510)
Andele trouwde met:
3347. Griet N.N. (geboren ±1515)
 
3348. Doeke Wiarda (geboren ±1510)
Hij had een relatie met een onbekende partner.


  naar boven | go to top